BG     EN

Г.И.Т. Експерт ООД

Д.Е.С., Диплома № 180
издадена от ИДЕС

ДОКЛАДИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съгласно изискванията на чл. 40м от ЗНФО при извършване на независим финансов одит на предприятие, извършващо дейност от обществен интерес, регистрираният одитор ежегодно публикува на своята електронна страница Доклад за прозрачност


Доклад за прозрачност за финансовата 2015 година

Публикуван на 31.03.2016 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2014 година

Публикуван на 31.03.2015 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2013 година

Публикуван на 18.03.2014 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2012 година

Публикуван на 27.03.2013 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2011 година

Публикуван на 30.03.2012 г.


Доклад за прозрачност за финансовата 2010 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2009 година


Доклад за прозрачност за финансовата 2008 година

Г.И.Т. Експерт ООД
Град:София, 1373
Адрес:ул. Одрин 31, бл.14, вх.Д
GSM:+359 888 990 872
e-mail:git_ekspert@abv.bg